مقالات

جوراب واریس چه فایدهای دارد؟

1-راحت بودن پا فایده اول جوراب واریس کاهش ناراحتی در ناحیه پا است و این ناراحتی در ناحیه پا ناشی […]